Beaufort Coeur de Noir 50ml

4.530.000

Hương Đầu: Rượu Rum, Gừng, Mực

Hương giữa: Da thuộc, Hương Va ni

Hương cuối: Gỗ tuyết tùng, Cây thuốc lá, Gỗ Bu-lô

X